40
   Wednesday
   41 / 29
   Thursday
   47 / 29
   Friday
   53 / 31